فوط كبار السن

NICE CARE UNDERPAD 60X90 10PCS

3.900 د.ك. 0.000 د.ك.

JOLY UNDERPAD 90 X 60 CM 30 PCS

5.265 د.ك. 5.850 د.ك.

TENA PANTS NORMAL L 10 PCS

3.915 د.ك. 4.350 د.ك.

TENA SLIP PREMIUM SUPER MEDIUM 28 PCS

8.550 د.ك. 9.500 د.ك.

MOLICARE PREMIUM MOBILE M 14 PCS

7.425 د.ك. 8.250 د.ك.

MOLICARE PREMIUM MOBILE L 14

9.810 د.ك. 10.900 د.ك.

MOLICARE PREMIUM MOBILE XL 14

11.475 د.ك. 12.750 د.ك.

TENA SLIP PREMIUM SUPER SMALL 30 PIECES

6.264 د.ك. 6.960 د.ك.

TENA SLIP PREMIUM SUPER LARGE 28 PIECES

7.317 د.ك. 8.130 د.ك.

TENA SLIP PROSKIN SUPER X LARGE 28 PIECES

8.100 د.ك. 9.000 د.ك.

TENA SLIP BARIATRIC SUPER XXL 32 PIECES

12.330 د.ك. 13.700 د.ك.

TENA SLIP BARIATRIC SUPER 3XL 8 PIECES

4.185 د.ك. 4.650 د.ك.

TENA PANTS NORMAL M 10 PCS

3.150 د.ك. 3.500 د.ك.

TENA PANTS NORMAL XL 15 PCS

7.065 د.ك. 7.850 د.ك.

TENA BED UNDERPAD PLUS 60CM X 60CM 40 PCS

4.433 د.ك. 4.925 د.ك.