أجهزة قياس الضغط

YUWELL HOME BLOOD PRESSURE MACHINE

18.000 د.ك. 0.000 د.ك.

MEDEL SOFT BLOOD PRESSURE MONITOR

16.500 د.ك. 20.500 د.ك.

MEDEL SENSE BLOOD PRESSURE MONITOR

23.400 د.ك. 39.000 د.ك.

OMRON BLOOD PRESSURE MONITOR RS2

17.160 د.ك. 21.450 د.ك.

BEURER BLOOD PRESSURE

جهاز قياس الضغط الالماني , دقه عاليه
21.900 د.ك. 28.500 د.ك.