مشدات اللغلوغ

DESIGN VERONIQUE SIZE L

مشد اللغلوغ - قياس لارج
13.000 د.ك. 26.000 د.ك.

DESIGN VERONIQUE M

13.000 د.ك. 26.000 د.ك.

CHIN BELT FREE SIZE

مشد اللغلوغ
15.600 د.ك. 26.000 د.ك.

DESIGN VERONIQUE SIZE S

مشد اللغلوغ - قياس سمول
13.000 د.ك. 26.000 د.ك.

DESIGN VERONIQUE SIZE XL

مشد اللغلوغ - قياس اكس لارج
13.000 د.ك. 26.000 د.ك.